ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
เลือกคณะ/หน่วยงานที่ต้องการค้นหา
 ผลการค้นหา : คณะครุศาสตร์
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
   สำนักงาน คณะครุศาสตร์
5500
053-885509
2
   คณบดี คณะครุศาสตร์
5501
-
3
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
5502
-
4
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
5503
-
5
   รองคณบดีฝ่ายแผน คณะครุศาสตร์
5504
-
6
   หัวหน้าสำนักงาน คณะครุศาสตร์
5505
-
7
   ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์
5507
-
8
   งานพัสดุและการเงิน คณะครุศาสตร์
5508
-
9
   โทรสาร คณะครุศาสตร์
5509
053-885509
10
   หัวหน้าสาขา การบริหารการศึกษา
5510
-
11
   ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5512
-
12
   หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5515
-
13
   ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรและการสอน
5516 , 5517 ,5518 , 5519
-
14
   หัวหน้าสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
5520
-
15
   ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์
5521
-
16
   หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
5523
-
17
   ห้องพักอาจารย์ การศึกษานอกระบบ
5524
-
18
   หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5527
-
19
   ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5528 , 5529 , 5530
-
20
   หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา
5531
-
21
   ห้องพักอาจารย์ สาขาจิตวิทยา
5532
-
22
   โปรแกรมวิชาพลศึกษา
5534 , 5535 , 5536
-
23
   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
5537
-
24
   ห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 3
5538 , 5539
-
25
   ศูนย์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5540
-
26
   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5541
-
27
   สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5560
053-885560
28
   หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
5561
-
29
   งานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5562
-
30
   ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย ล่ามภาษามือ
5563
-
31
   ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5564
-
32
   ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย EI ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5565
-
33
   ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5567
-
34
   ห้องพักอาจารย์ ฝ่ายงานวิจัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5568
-
35
   ห้องพักครู ชั้นเรียนเด็กพิเศษ
5569
-

ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
วิธีการติดต่อ! กดรหัสพื้นที่ 053 ตามด้วยเลขหมายนำหมู่ 88 ตามด้วยเลขหมายภายในที่ต้องการ เช่น 053-88-5399 (ประชาสัมพันธ์ เลขหมายภายในคือ 5399)
.:: ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555 Fax.0-5388-5556